Adatkezelési tájékoztató – Hírlevél

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.
Az NMI Művelődési Intézet szolgáltatásait természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja  Hírlevél küldése
Adatkezelő NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
e-mail: titkarsag@nminkft.hu,
telefon: 06 1 611 7500

Adatfeldolgozó Szerverszolgáltató és hírlevél küldő: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai a szolgáltatásról történő leiratkozásig

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását, és leiratkozhat a hírlevélről.

Kezelt adatok köre  név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím

II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Az Ön hozzáférési joga
Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:
• az adatkezelés célja;
• az Ön személyes adatainak kategóriái;
• azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
• az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
• az Ön panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz;
• az adatok forrása.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,
• ha Ön visszavonja a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását;
• az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
• ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
• ha az Ön adatait jogellenesen kezelték.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához
Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Az Ön joga a tiltakozáshoz
Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

7. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a hírlevél küldésre vonatkozóan, ebben az esetben az Adatkezelő megszünteti a hírlevél küldését az Ön részére.

Ön a fenti jogait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:
Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
E-mail: titkarsag@nminkft.hu

III. Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

IV. Panasz benyújtásának joga
Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk vagy a társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

V. Bírósághoz fordulás lehetősége

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozóval szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében eljárást indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VI. Részletes szabályok
Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.